COMPETITIONS

kogile-1.jpg

NAVIKA KOGILE - SINGING

NAVIKA KSHANA - 1 MIN VIDEO

Short-Film.jpg

NAVIKA CHITRA - SHORT FILMS

Kannada_1.jpeg

NAVIKA ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭಾನೇಷ್ವನೆ